Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Wie zijn wij?
De MR van Kindcentrum de Kameleon bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding: Lieke Bezemer (voorzitter), Melanie Breedveld en Maaike Mommaal.
Personeelsgeleding: Kirsten Romijn, Laura Idoe (secretaris) en Linda Claessens

Wat doet een MR?
De MR volgt het schoolbeleid op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied. Daarnaast denkt de MR kritisch mee over het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens voor de komende jaren. Daarbij staat steeds het belang van het kind voorop.

Verder houdt de MR zich bezig met:
- Het schoolplan.
- De schoolgids.
- Het financiële beleid van de school.
- De formatie.
- Diverse lopende zaken als vakantierooster en de ontwikkelingen rond voor- tussen- en naschoolse opvang.
- Ad hoc onderwerpen.

Afhankelijk van de onderwerpen, heeft de MR instemmingbevoegdheid en/of adviesbevoegdheid. Daarnaast heeft de MR ook initiatiefrecht.
Klik hier als u wilt lezen op welke gebieden de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

Contact opnemen met de MR
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt iedereen die met de school te maken heeft: de kinderen, de ouders en het personeel. Daarom vindt de MR het belangrijk om te weten wat er leeft bij onze achterban. Wat zijn bijvoorbeeld de positieve punten binnen school, welke knelpunten worden ervaren, of welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Schroom daarom niet om contact met de MR op te nemen en punten aan de orde te stellen. U kunt dit doen door met een van de MR leden contact persoonlijk aan te spreken of een email te sturen naar mr@kc-dekameleon.nl