KC de Kameleon

Kleur geven aan verschil en talent!

Welkom op Kindcentrum de Kameleon 

 

Grenzeloos groeien en kleur geven aan talent en verschil!

Kindcentrum de Kameleon, in de wijk Muntel/Vliert in ’s-Hertogenbosch, is een kindcentrum waar kinderen van 0 tot 13 jaar uit verschillende milieus, met verschillende godsdiensten, levensovertuigingen en culturen bij elkaar zitten. Verschillen tussen kinderen worden binnen ons kindcentrum als vanzelfsprekend ervaren en zijn uitgangspunt voor het doen en laten van iedereen die in ons kindcentrum werkt. Ons kindcentrum biedt aan ieder kind gelijke kansen, met aandacht voor respect, tolerantie en talent.

We vinden het belangrijk om een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie te ontwikkelen en te zorgen voor een veilig speel- en leerklimaat. Daarmee zorgen we voor een natuurlijke overstap van kinderopvang en peuterarrangement naar basisonderwijs en een natuurlijke overgang van basisschool naar buitenschoolse opvang.

Wij zien in het onderwijs een omslag van klassikaal frontaal leren, naar meer bewegend en samenwerkend leren. Vergaarde kennis dient betekenis te krijgen door levensecht, actief en kindgericht te leren.
Door de komst van passend onderwijs zien we dat het nodig is om het lesaanbod en de verwerking nog meer af te stemmen op de behoefte van het individuele kind. Wij zien verder de grote impact van verdergaande digitalisering en de mogelijkheden die dit kan bieden voor het onderwijs.

Wij zien Kindcentrum de Kameleon als een startpunt om jezelf te ontwikkelen en samen te groeien, dus een leven lang leren voor iedereen. Vanuit gelijkwaardigheid werken wij met ouders samen aan de groei en doorlopende ontwikkeling van onze kinderen van 0-13 jaar. We doen dit vanuit professionaliteit en met passie. Vanuit onze verschillen benutten we elkaars mogelijkheden en kwaliteiten én die van onze partners om onze kinderen goed op te vangen en een passend onderwijsaanbod te bieden.

Wij willen een kindcentrum zijn waar professionals samen op onderbouwde wijze onze kinderen de basisvaardigheden bijbrengen. Deze basisvaardigheden worden voor de kinderen betekenisvol door ze aan te bieden met behulp van levensechte en activerende verwerkingsvormen in en rondom het kindcentrum. Wij willen dat kinderen leren vanuit onderlinge verschillen en zo hun eigen mogelijkheden en kwaliteit leren herkennen om tot groei te komen op cognitief, maar ook op sociaal emotioneel gebied. Wij willen een kindcentrum zijn dat door samenwerking met ouders en partners in de wijk een aanbod kan bieden dat breder is dan hetgeen wij zelf kunnen verzorgen.

Professionals van het kindcentrum kennen hun kwaliteiten en weten welke toegevoegde waarde zij kunnen leveren aan het verrijken van het leeraanbod.
Ons doel is onze kinderen als autonome en onafhankelijke ‘startbekwame’ overstappers naar het voor hen best passende voortgezet onderwijs te kunnen overdragen.
Dit willen wij bereiken vanuit onze kernwaarden ontwikkeling, vertrouwen en betrokkenheid.
 

 

Contact

Leonardus van Veghelstraat 1
5212 AD 's-Hertogenbosch

Onderwijs 073 8225280

Instroommogelijkheden schooljaar 2023-2024

Voor dit schooljaar hebben wij nog beperkt plek voor instroomleerlingen voor groep 7.
Voor de overige groepen geldt een wachtlijst.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact met ons opnemen.