Ouderbetrokkenheid

De opvoeding van kinderen is een taak van ouders en het kindcentrum samen. Het kindcentrum heeft haar eigen verantwoording en werkt aanvullend op de opvoeding door de ouders. Zoals de ouders mogen verwachten dat het kindcentrum haar taken goed uitvoert, zo mag het kindcentrum van de ouders verwachten, dat ze belangstelling hebben voor wat er op het kindcentrum gebeurt en zeker voor datgene wat specifiek betrekking heeft op hun kind. Belangstelling van ouders voor hun kind is een basis vereiste voor het gevoel dat een kind over zichzelf en zijn/haar prestaties heeft. Het kindcentrum verwacht dan ook, dat ouders aanwezig zijn tijdens de voortgangsgesprekken, gehoor geven aan een uitnodiging voor een oudergesprek en alle medewerking geven bij onderzoeken en speciale begeleiding welke in het belang van hun kind zijn.

Daarnaast stellen we het op prijs als ouders actief deelnemen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten, actief zijn als klassenouder of hulpouder. Belangrijk is dat ouders bij (vermeende) problemen meteen contact opnemen met het kindcentrum. Dit vraagt omgekeerd van de school dat we openstaan voor (feedback van) ouders en serieus met hun wensen en opmerkingen omgaan. Ouders mogen van de professional in het kindcentrum verwachten dat ze zich steeds voor de volle 100% inzetten voor het kind en speciale aandacht geven aan die kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit vraagt van de professionals ook een grote openheid richting ouders.