Verlofaanvragen

De meeste kinderen gaan vanaf hun 4e jaar naar school. Vanaf het 5e jaar moet uw kind naar school.
Volgens de Leerplichtwet moet een kind op een school zijn ingeschreven op de eerste dag van de maand die volgt op de 5e verjaardag. Als ouder bent u ervoor verantwoordelijk om uw kind in te schrijven op een school. Vanuit die verantwoordelijkheid moet u ervoor zorgen dat uw kind de school ook daadwerkelijk bezoekt. Dat betekent dat het kind op tijd moet komen en alle lessen moet volgen

Regels verzuim

Volgens de Leerplichtwet zijn er 3 vormen van verzuim:

 • Absoluut verzuim
 • Relatief verzuim
 • Luxe verzuim

Absoluut verzuim:
Is uw kind leerplichtig, maar niet ingeschreven bij een school, dan heet dit 'absoluut verzuim'. Wanneer uw kind voor korte of langere tijd niet ingeschreven staat bij een school is dat strafbaar. Ouders of verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind ingeschreven staat bij een school.

Relatief verzuim:
Staat uw kind wel ingeschreven bij een school, maar gaat hij of zij regelmatig niet naar school, dan heet dat 'relatief verzuim'. De leerplichtambtenaar kan u en uw kind (als uw kind ouder is dan 12 jaar) aanspreken op dit verzuim.

Er zijn 3 soorten relatief verzuim:

1. Geoorloofd verzuim
Zijn er bijzondere omstandigheden voor verlof? Bijvoorbeeld een huwelijk of ernstige ziekte van naaste familie, een begrafenis of een jubileum?
Bijzonder verlof vraagt u aan bij de directeur. Hiervoor zijn de verlofformulieren beschikbaar via IB of de directeur. De aanvraag voor verlof moet 4 weken van tevoren worden ingediend, m.u.v. verlof voor een uitvaart. Bij het aanvragen voor verlof voor een uitvaart of bruiloft dient een kopie van de kaart toegevoegd te worden. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk.

Dit verlof kan aangevraagd worden in het geval van:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
 • 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.
 • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of leerplichtambtenaar)
 • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

De directie toetst uw aanvraag aan de regels van de Leerplichtwet.

2. Ziekteverzuim
Als uw kind ziek is en u heeft hem of haar ziek gemeld, heet dit ziekteverzuim. Ziekteverzuim is een vorm van geoorloofd verzuim.
Als de school denkt dat er iets anders aan de hand is, kan de school contact opnemen met de schoolarts of de leerplichtconsulent. Ook als door het ziekteverzuim de schoolloopbaan van uw kind in gevaar kan komen, neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar. Samen wordt dan gezocht naar een oplossing. 

3. Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden van school wegblijft, heet dat 'ongeoorloofd verzuim'. Voorbeelden zijn: regelmatig te laat komen, spijbelen of onder schooltijd op vakantie gaan. Dit laatste noemen we ook wel 'luxe verzuim'. Scholen melden dit verzuim aan de leerplichtconsulent.


De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra verlof worden verleend.
Voorwaarden:

 • Het moet gaan om seizoensgebonden werk of om werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen in vakantie waardoor van het gezin niet verwacht mag/kan worden om in die periode op vakantie te gaan.
 • Vakantieverlof mag niet worden verleend in de eerste 2 weken na de zomervakantie of met als reden om rond een schoolvakantie een dag (of dagen) eerder te vertrekken naar uw vakantiebestemming of een dag (of dagen) later terug te komen.
 • Vakantieverlof mag maar 1x per schooljaar worden verleend door de directie voor ten  hoogste 10 schooldagen. 
 • Vakantieverlof mag alleen verleend worden als ouder(s) / verzorger(s) aantonen dat zij in geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar een gezinsvakantie kunnen maken.
 • Ouder(s) / verzorger(s) dienen een werkgeversverklaring of accountantsverklaring te overleggen.

Dit verlof vraagt u aan bij de directeur. Hiervoor zijn de verlofformulieren beschikbaar via IB of de directeur. Dit moet minimaal 6 weken voordat het verlof gewenst is.

Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?
Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
 • Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
 • Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • Vakantiespreiding
 • Samen reizen
 • Religieuze verplichtingen

Betreffende religieuze verplichtingen zijn er uitzonderingen. Officiële religieuze feestdagen kunnen een reden zijn om verlof te krijgen. Het gaat dan om maximaal één dag welke uiterlijk twee dagen voor het plaatsvinden aan de directeur van de school voorgelegd/gemeld moet zijn. Wanneer u er niet zeker van bent of een bepaalde religieuze dag tot deze categorie behoort, kunt u contact opnemen met school.

Wie beslist over verlof?
Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar.
Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op uw school verkrijgbaar.

Klachten of bezwaren
Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die het besluit heeft genomen.